I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Biuro Podróży Modena Travel sp. z o.o. jest biurem podróży i organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) z siedzibą w Hrubieszowie,
MODENA TRAVEL Sp. z o.o.
ul. Unii Horodelskiej 14
22-500 Hrubieszów
NIP 919-182-85-87
REGON 364937199
KRS 0000628069

2. Biuro Podróży Modena Travel posiada wpis w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
3. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Modena Travel,
b) Organizator – Biuro Podróży Modena Travel,
c) Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub która zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową,
d) strony umowy – Organizator oraz Klient,
e) impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora,
f) umowa – zgłoszenie – formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie, którego Klient składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz inne informacje przekazane Klientowi przed złożeniem przez niego organizatorowi oferty zawarcia umowy, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), chyba że co innego wynika z ich treści.
2. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez Organizatora.
3. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby (osób) trzeciej (trzecich), osoba zawierająca umowę wskazuję tę osobę (osoby) w chwili składania oferty zawarcia umowy.
4. Podpisując umowę Klient deklaruje, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa oraz ramowym programem stanowiącym integralną część umowy, a także z dostarczonymi przez Organizatora informacjami praktycznymi związanymi z wyjazdem, w tym z informacjami dodatkowymi dotyczącymi charakteru wyjazdu, przepisów paszportowych i wizowych oraz wymaganiach zdrowotnych i szczepieniach.

III. CENA

1. Jeżeli w chwili zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje między 31 a 180 dni Klient przy zawarciu umowy zobowiązany jest zapłacić co najmniej 30% ceny imprezy, a w przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W przypadku płatności w ratach, cała cena powinna być uiszczona nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej.
3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w pkt. III.2, organizator może odstąpić od umowy, co rodzi skutki określone w pkt. VI.3  niniejszych Warunków uczestnictwa.
4. Jeżeli cena podana jest w walucie obcej, a Klient powinien spełnić świadczenie w walucie polskiej.
5. Cena imprezy obejmuje VAT.
6. Organizator może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
a) wzrostu kosztów transportu,
b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c) wzrostu kursów walut.
7. Podwyższenie ceny w oparciu o pkt. III.6 może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku podwyższenia ceny, Klient może od umowy odstąpić, o czym powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, a Organizator ma obowiązek zwrotu wpłaconej ceny.
8. Klient może zapłacić za imprezę turystyczną według własnego wyboru:
a) gotówką Organizatorowi,
b) przelewem na konto Organizatora.
9. W przypadku płatności w sposób określony w pkt. III.8.b za termin zapłaty uważa się datę wykonania operacji przez bank Klienta.
10. Niezależnie od ceny imprezy turystycznej, Klient powinien posiadać sumę pieniężną określoną w informacji o imprezie turystycznej udostępnianej Klientowi przed zawarciem umowy, która jest przeznaczona na płatności określone w tych informacjach, nie objęte ceną imprezy turystycznej.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZATORA

1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń wynikających z umowy.
2. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy.
3. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w przypadku określonym w pkt. IV.2, może on, według swego wyboru:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
5. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż 7 dni do rozpoczęcia imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
7. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt. V.6 jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Klient może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny imprezy.
8. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest zobowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
9. W czasie trwania imprezy Klient może w razie trudności zwracać się do lokalnego przedstawiciela Organizatora wskazanego w umowie.
10. Przed zawarciem umowy organizator przedstawia Klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. W trakcie imprezy Uczestnik powinien posiadać odpowiednie dokumenty związane z wyżej wymienionymi przepisami.
11. Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki przewodnika. W takim przypadku przewodnik lub przedstawiciel biura oczekuje na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu imprezy zapewnia transport na lotnisko wylotowe. Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom „Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł”, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

V. UBEZPIECZENIE KLIENTA

1. Na mocy zawartej pomiędzy TU Europa S.A. i Organizatorem umowy generalnej ubezpieczenia nr GT201/2016 z dnia 27.07.2016 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej Organizatora zgłoszony do TU Europa S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem.
2. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego z Uczestników imprezy zagranicznej. W przypadku imprezy realizowanej na terenie Polski, Organizator zawiera jedynie umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Wysokość ubezpieczenia zależy od charakteru i kierunku wyjazdu i jest podana w umowie.
4. Ubezpieczenie jest w wariancie podstawowym i nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w tym zakresie.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia, zawierające m.in. możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody, są doręczane Klientowi przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną.
6. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Klient ma możliwość zawarcia takiej umowy przy zawarciu umowy o imprezę turystyczną. Może być ona zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

VI. OSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta (art. 14 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych), Klient ma prawo, według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
W takim wypadku klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpi to z powodu:
a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna, a organizator powiadomi o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie,
b) siły wyższej.
2. Organizator zastrzega, że z możliwości odwołania imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby Uczestników może skorzystać nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest określenie minimalnej liczby Uczestników w warunkach imprezy.
3. Klient może od umowy odstąpić w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztu rezygnacji, ustalanego indywidualnie w każdym przypadku. Koszt rezygnacji obejmuje koszty poniesione przez organizatora w związku z zawarciem przez Klienta umowy i późniejszym odstąpieniem od niej.
4. Jako rezygnację z udziału w imprezie ze strony klienta, która pociąga za sobą obowiązek zwrotu przez Klienta Organizatorowi kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją rozumie się także:
a) odmowę wydania paszportu, wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy
b) uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne
c) nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)
d) niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez pilota lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie i/lub voucherze
e) rezygnację z powodu choroby i innych przypadków losowych

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) albo siłą wyższą.
2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w powyższych przypadkach nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej  pomocy poszkodowanemu Klientowi.
3. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotności ceny imprezy względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
4. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
5. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami, nie objętych programem imprezy, organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta jeżeli w zawarciu tych umów nie pośredniczy.

VIII. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

1. Organizator stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1. ustawy o usługach turystycznych potwierdza posiadanie zabezpieczenia:
a) w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
b) na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
c) na pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu
– w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z zakładem ubezpieczeń TU Europa S.A.
2. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
3. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Lubelskiego lub do Ubezpieczyciela. Do żądania zapłaty należy dołączyć:
a) umowę o świadczenie usług turystycznych;
b) dowód wpłaty za imprezę turystyczną.

IX. REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód.
2. Klient może złożyć Organizatorowi pisemną reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.
3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:
a) w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania imprezy – w terminie 30 dni od jej zakończenia,
b) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.
2. W razie sprzeczności treści umowy z Warunkami uczestnictwa strony są związane umową.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie m.in. przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
4. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania umowy.